АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА

  • Създаване на условия и подпомагане развитието на ценности у децата: здраве, творчество, свобода, увереност в себе си, възпитаност, уважение на личността, приемане на различията и др.
  • Създаване на сигурна среда, в която детето получава адекватна здравна грижа, възпитание, храна, живее и расте радостно и щастливо.
  • Стимулиране на инициативата на всяко дете и отчитане в динамика на неговия индивидуален напредък.
  • Осигуряване на пълноценна развиваща среда за неговата социализация и цялостно развитие, включително и на потенциала, заложен в детето в предаване на модели, ценности, традиции и обичаи.
  • Обогатяване на образователната среда чрез осигуряване на материали и дейности, предлагащи възможности за проучване на света около децата.
  • Взаимодействие между учителя и децата, основополагащо за изграждането на добри взаимоотношения, изискващо чувствителност към специфичните потребности на децата в хода на психическото развитие с акцент върху емоционалната им подкрепа.
  • Създаване на съвременен и актуален модел на образователно взаимодействие, основано на партньорство и гарантирано активно участие на децата, оптимално развиващо всяко дете, отчитайки индивидуалните му потребности в една гъвкава и стимулираща образователна среда.
  • Ориентираност към интереса и мотивацията на детето към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.